ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ŘEZANINA&BARTOŇ, s.r.o., IČ: 24286923, se sídlem Jeníkovice 111 503 46, zapsaná v obchodním rejstříku pod značkou C 193242 vedená u Městského soudu v Praze, (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako

 • uživatele webových stránek www.uvodarny.cz
 • návštěvníky v kanceláři naší společnosti
 • účastníky námi pořádaných akcí

   

informuje o níže popsaném shromažďování a jiném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme:

 • jaké údaje o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu,
 • jak tyto údaje využíváme, – komu a v jakých případech mohou být údaje předány,
 • po jakou dobu údaje zpracováváme,
 • jaké možnosti nabízíme, včetně získání přístupu k údajům a jejich aktualizaci a jaká máte další práva.

Pokud něčemu nerozumíte či potřebujete další informace o zpracování osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit také na emailové adrese rezanina@rabarch.cz nebo info@rabarch.cz

Proč údaje shromažďujeme a zpracováváme.

Údaje shromažďujeme a dále s nimi pracujeme:

 • abychom Vás mohli kontaktovat zpět a poskytli Vám informace, o které jste požádali např. prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách,
 • v případě pořádání akcí protože máme oprávněný zájem dokumentovat námi pořádané akce a používat pořízené fotografie anebo obrazové a zvukové záznamy pro naši propagaci a budování firemní kultury,
 • za účelem ochrany našich právních zájmů nebo
 • abychom splnili své právní povinnosti.

Poskytnutí údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším požadavkem, abychom Vás mohli kontaktovat. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

K propagaci naší společnosti a pro budování firemní kultury pořádáme akce pro zaměstnance i veřejnost, které zpravidla dokumentujeme a pořizujeme fotografie účastníků anebo zvukové a obrazové záznamy (dále jen „fotografie a záznamy“), na kterých jsou účastníci zachyceni. Tyto fotografie a záznamy užíváme v našich propagačních materiálech a umísťujeme je na naše webové stránky www.foxhome.cz a na naše uživatelské účty a účty zřízené pro danou akci na sociálních sítích jako je Facebook či Instagram. Tyto fotografie a záznamy zachycují průběh dané akce a nemáme v úmyslu jakkoli zpracovávat citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), které mohou být na takových fotografiích a záznamech také zachyceny. V uvedených materiálech ani na webových stránkách Vás nebudeme označovat na zveřejněných fotografiích jako konkrétní účastníky. Na sociálních sítích může být takové označení Vaší osoby možné, záleží však na tom, jak máte nastavenu ochranu soukromí Vy jako uživatel takové sítě. Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte organizátora na místě, rádi Vám poskytneme doplňující informace a vysvětlení.

Pokud si přesto nepřejete zveřejnění konkrétní fotografie či záznamu, na kterém jste na akci zachyceni, dejte nám vědět na emailovou adresu rezanina@rabarch.cz nebo info@rabarch.cz a učiníme potřebná opatření.

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme zejména následující údaje:

u uživatelů webových stránek www.uvodarny.cz osobní údaje sdělené prostřednictvím kontaktního formuláře:

 1. a) jméno a příjmení
 2. b) telefonický kontakt
 3. c) emailová adresa
 4. d) další údaje, které nám sdělíte;

u účastníků námi pořádaných akcí:

 1. a) zachycení fyzické podoby a projevů osobní povahy
 2. b) další údaje, které nám sdělíte.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

 Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim spolupracovníkům, kteří se podílí na našich službách, a subdodavatelům, kteří provádějí služby naším jménem. Dbáme na to, že tyto subjekty mají zajištěnu povinnost mlčenlivosti. Jedná se např. o poskytovatele našich webhostingových služeb.

Pokud jde o osobní údaje zachycené na fotografiích a záznamech z námi pořádané akce, tyto jsou přístupné čtenářům našich propagačních materiálů a uživatelům našich webových stránek www.uvodarny.cz a webových stránek týkajících se pořádané akce a sociálních sítí jako je Facebook a Instagram.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat:

 • po dobu 1 roku v případě osobních údajů poskytnutých prostřednictvím kontaktního formuláře,
 • v případě fotografií a záznamů po dobu činnosti naší společnosti nebo po dobu našeho pořádání obdobných akcí;

to platí, není-li právními předpisy vyžadována delší doba (např. v případě plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s českými a evropskými právními předpisy.Přijali jsme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů. Zároveň však platí ta skutečnost, že přenos dat prostřednictvím internetu není ze své podstaty bezpečný, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost takto posílaných dat.

Vaše práva

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatňovat:

a) právo na přístup k osobním údajům, tj. kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování;
b) právo na opravu, tj. kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost;
d) právo na omezení zpracování údajů, což znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování, pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat; pokud vznesete námitku proti zpracování v ostatních případech zpracování založeném na oprávněném zájmu, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Vás jako subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
f) právo na přenositelnost, tj. kdykoliv můžete požádat o Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracováváme na základě souhlasu nebo smlouvy a provádíme je automatizovaně; je-li to technicky proveditelné, předáme Vaše osobní údaje přímo jinému Vámi určenému správci.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete dle Vašeho výběru na shora uvedené adrese nebo na emailové adrese rezanina@rabarch.cz nebo info@rabarch.cz

V případě, že máte pocit, že s Vašimi osobními údaji nenakládáme správně, můžete se se svou stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zpracování osobních údajů dětí Naše stránky www.uvodarny.cz nejsou určeny pro děti mladší 15 let. Zaměstnáváme pouze osoby starší 15 let a po skončení povinné školní docházky. Osobní údaje dětí mladších 15 let a před skončením povinné školní docházky v této souvislosti nezpracováváme. Pokud si myslíte, že Nám nějaké dítě poskytlo osobní údaje, prosím kontaktujte nás na emailové adrese rezanina@rabarch.cz nebo info@rabarch.cz a učiníme potřebná opatření. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 2. 2021